شرایط نگهداری گل زعفران در سردخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،

2 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.‏

چکیده

زعفران به عنوان یک محصول با ارزش ،جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده است میزان تولید این محصول در سالهای اخیر در کشور رو به فزونی گذاشته است بطوری که جنبه نگهداری و فرآوری آن مسئله ساز شده است. به منظور تعیین شرایط مناسب نگهداری گل زعفران و تاثیر آن بر خصوصیات شیمیایی، گلهای زعفران بصورت غنچه و نیمه باز برداشت و در چهار درجه حرارت (صفر ، 4، ,8 و21) درجه سلسیوس و در ظروف یکبار مصرف با دو ضخامت انباشتگی (10 و 15 سانتیمتر) به مدت 3 هفته نگهداری شدند. نمونه برداری از گلهای تازه در روزهای 2، 4، 7، 14 و 21 انجام گردید و افت وزنی آنها مشخص گردید. همچنین در هر یک از روزهای ذکر شده کلاله از خامه جدا شده و پس از خشک کردن در آون معمولی ، آزمونهای شیمیایی ،اندازه گیری قدرت رنگی ، سافرانال ، تلخی انجام پذیرفت. نتایج نگهداری گلها نشان داد که درصد افت وزنی، میزان قدرت رنگی،میزان سافرانال وحداقل تلخی با افزایش درجه حرارت و زمان نگهداری کاهش یافت.گلهای نگهداری شده در درجه حرارت صفر درجه سانتی گراد و با ضخامت انباشتگی 10 سانتی متر پس از 7 روز نگهداری حداقل در صد افت وزنی را داشتند و پس از خشک کردن نیز از نظر ویژگی‌ها کیفی(قدرت رنگی،میزان سافرانال وحداقل تلخی) قابل قبول بوده و در محدوده استاندارد می‎باشد.

کلیدواژه‌ها