مدیریت عناصر غذایی اصلی و ماده آلی در تغذیه مزارع زعفران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقا ت کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

زعفران.l) Crocus sativus (گرانبهاترین ادویه جهان می‌باشد که علاوه بر مصرف بعنوان چاشنی در غذا، در صنایع غذایی و دارویی مصارف متعدد زیادی دارد. تامین عناصر غذایی به میزان مورد نیاز به شکل قابل جذب و در زمان مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد و کیفیت زعفران تولیدی می باشد. علیرغم توصیه های مکرر در رابطه با بهینه سازی مصرف عناصر غذایی و کودهای آلی در زراعت زعفران ، هنوز چالش های زیادی در این رابطه وجود دارد که باید تبیین گردد. ماده آلی یکی از مهمترین اجزای خاک به عنوان بستر رشد گیاهان می باشد و سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بعنوان عناصر غذایی اصلی نقشی اساسی در سلامت گیاه، رشد و نمو و تولید محصول با کیفیت مناسب دارند. زمان و میزان صحیح مصرف این عناصر همراه با مصرف ماه آلی می تواند به افزایش تولید و در نتیجه درآمد کشاورزان زعفران کار کمک زیادی بنماید.

کلیدواژه‌ها