نمایه نویسندگان

آ

 • آذرپژوه، الهام نکات فنی در برداشت و فرآوری زعفران به منظور کاهش آلودگی میکروبی و حفظ کیفیت [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 16-24]
 • آذرپژوه، الهام شرایط نگهداری گل زعفران در سردخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 34-40]

پ

 • پیش بین، منصوره مدیریت عناصر غذایی اصلی و ماده آلی در تغذیه مزارع زعفران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-9]

خ

 • خداشناس، علیرضا تفکیک عملیات فرآوری از تولید: رهیافت مطلوب برای ارتقاء کیفی و اقتصاد زعفران ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-48]

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا مدیریت عناصر غذایی اصلی و ماده آلی در تغذیه مزارع زعفران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-9]

ر

 • رحیمی، حسن کنه بنه زعفران و توصیه های کاربردی به منظور کاهش خسارت [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 10-20]

ش

 • شرایعی، پروین نکات فنی در برداشت و فرآوری زعفران به منظور کاهش آلودگی میکروبی و حفظ کیفیت [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 16-24]
 • شرایعی، پروین شرایط نگهداری گل زعفران در سردخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 34-40]

ص

 • صفری، محمود مکانیزاسیون جدا کردن کلاله از گل زعفران، مشکلات و راه‌حل‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید مکانیزاسیون جدا کردن کلاله از گل زعفران، مشکلات و راه‌حل‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]

ع

 • عین افشار، سودابه تولید رنگ‌ها و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی از ضایعات گل زعفران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-33]