بر اساس نویسندگان

آ

  • آذرپژوه، الهام [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،
  • آذرپژوه، الهام [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

پ

خ

  • خداشناس، علیرضا [1] عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد، ایران

ذ

ر

  • رحیمی، حسن [2] محقق بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ش

  • شرایعی، پروین [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.‏
  • شرایعی، پروین [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان روضوی

ص

ظ

ع

ک

  • کمالی، هاشم [1] محقق بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی