فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

محورهای دوفصلنامه ترویجی زعفران :

  • به زراعی  زعفران
  • بیوتکنولوژی زعفران
  • تغذیه گیاهی  زعفران
  • کنترل آفات ، بیماری هاو علف های هرز  زعفران
  • صنایع غذایی و  فرآوری زعفران
  • مکانیزاسیون  و کاربرد ماشین در مراحل مختلف تولید زعفران
  • اقتصاد و توسعه کشاورزی 
  • بازاریابی و بازرگانی زعفران
  • دانش بومی زعفران
  • مصارف جدید در حوزه غذا و دارو از زعفران 

شماره جاری: دوره 2، شماره 01 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-100 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی مدیر داخلی
شاپا الکترونیکی
2645-5897